De bepalingen in dit reglement zijn bindend voor alle leden van Stichting PrentenboekenPlus, hierna te noemen PrentenboekenPlus. Elke professionele begeleider van kinderen met een beperking kan zich als lid laten inschrijven.

 

Algemene bepalingen

 1. Het lenen van de boekenpakketten van PrentenboekenPlus geschiedt uitsluitend aan ingeschreven leners.
 2. Het bestuur is bevoegd iemand wegens wangedrag/wanbetaling verder lidmaatschap van PrentenboekenPlus te ontzeggen.
 3. PrentenboekenPlus is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners. Dit wordt nageleefd conform de privacyverklaring.
 4. Klachtenprocedure: Ingeval daartoe aanleiding is, kan een lener een klacht indienen over (de dienstverlening van) PrentenboekenPlus. Klachten kunnen online of mondeling ingediend worden bij het bestuur. Deze zal binnen een termijn van drie weken antwoorden. Indien het lid niet tevreden is over de behandeling van de klacht, kan het lid binnen een termijn van drie weken schriftelijk in beroep gaan bij het bestuur van PrentenboekenPlus. Tijdens de periode van de behandeling van het beroep door het bestuur blijft het eerder genomen besluit, ten aanzien van een klacht, gehandhaafd. De beroepsmogelijkheden binnen PrentenboekenPlus zijn na een besluit van het bestuur uitgeput.
 5. PrentenboekenPlus behoudt zich het recht voor om de uitleenvoorwaarden te wijzigen.
 6. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Lenen

 1. De geleende boekenpakketten worden in de uitleenadministratie geregistreerd. Hierbij geldt de registratie als bewijs voor de leen- en inlevertransacties.
 2. De leentermijn van de boekenpakketten kan per mail verlengd worden. De maximale uitleentermijn verloopt aan het einde van een schooljaar. De leentermijn kan niet verlengd worden als iemand anders het betreffende materiaal gereserveerd heeft.
 3. Bij overschrijding van de leentermijn wordt geen telaatgeld in rekening gebracht.
 4. Indien het lid na twee herinneringen nog in gebreke blijft, ontvangt het lid een factuur waarop de kosten van de geleende boekenpakketten in rekening worden gebracht. Voor de boekpakketten hanteert PrentenboekenPlus de nieuwprijs van het boekpakket.
 5. Het lid is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging die bij het retourneren geconstateerd wordt. Indien de geleende materialen als gevolg van de beschadiging en/of verontreiniging moeten worden vervangen, zullen de vervangingskosten tegen nieuwprijs, inclusief administratiekosten, bij het lid in rekening worden gebracht.
 6. Bij het niet voldoen van de in 4 en 5 genoemde vergoedingen wordt het abonnement geblokkeerd. Deze blokkade vervalt op het moment dat het lid betaald heeft.
 7. Het lid is aansprakelijk voor alle kosten (waarin begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) die PrentenboekenPlus maakt wegens het niet of niet tijdig inleveren, beschadigen, verloren gaan of ophalen van het geleende materiaal
 8. PrentenboekenPlus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken van materialen of voor schade ontstaan door het gebruik ervan.

 

Reserveringen/aanvragen

Indien boekpakketten niet beschikbaar zijn kunt u via het emailadres op de website kosteloos reserveren. U krijgt bericht als het gereserveerde materiaal naar u wordt opgestuurd of wanneer dit niet te leveren is.

 

Geldigheid van de Algemene voorwaarden

 1. Wijziging van de Algemene voorwaarden is voorbehouden.
 2. Wijziging van de Algemene voorwaarden geschiedt door het bestuur.
 3. Ingeval van ingrijpende wijziging van de Algemene voorwaarden wordt een aankondiging hierover tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging via de nieuwsbrief en op de website bekendgemaakt.
 4. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd.
 5. Tot de Algemene voorwaarden wordt gewijzigd, blijven deze voorwaarden geldig, tenzij wettelijke maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken.
 6. In alle gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur PrentenboekenPlus.