Écht samen lezen

Genieten van een mooi prentenboek is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Kinderen met een communicatieve, auditieve of visuele beperking kunnen meerdere problemen ervaren wanneer zij samen met een volwassene of klassikaal een prentenboek lezen. Speciaal voor leerkrachten en logopedisten ontwikkelt PrentenboekenPlus inclusieve prentenboeken.

Voel, lees en leer

Wij bewerken bestaande prentenboeken en geven daarnaast in eigen beheer prentenboeken uit. De illustraties worden daarbij voorzien van voelbare lijnen om textuur toe te voegen. Teksten worden in zowel braille als zwartletters weergegeven. Op deze manier kunnen ook kinderen met een communicatieve, auditieve of visuele beperking het plezier ervaren van het lezen van een verhaal en tegelijkertijd hun taal verder ontwikkelen. Deze prentenboeken staan veelal bekend als tactiele prentenboeken.

Onze prentenboeken zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De verhalen in de prentenboeken zijn bedoeld om communicatie uit te lokken en samen met de kinderen in gesprek te gaan over de onderwerpen in het prentenboek. De innovatieve leeswijzer helpt hierbij, door per bladzijde handvatten aan te reiken aan de voorlezer. De prentenboeken hebben daarnaast een educatief karakter, er wordt stilgestaan bij belangrijke thema’s als eerlijkheid, rechtvaardigheid en onzekerheid.

Onze prentenboeken zijn daarnaast ook goed te gebruiken in de fase van beginnende geletterdheid (groepen 1 t/m 3), waarbij leerlingen zich oriënteren op de geschreven taal. Ze stimuleren het ontdekken van primaire vaardigheden en leeshandelingen.

Onze prentenboeken worden ook veelvuldig ingezet voor kinderen met een vertraagde spraak- of taalontwikkeling, taalachterstand of taalontwikkelingsachterstand (TOS).

Onze kinderen (SBO) vonden het prentenboek (red. Held op sokken) erg leuk. Bij herhaald voorlezen zag je dat ze steeds meer van het verhaal konden teruggeven. De aanwezigheid van de knuffeldraak en de voelbare illustratie zorgden voor extra betrokkenheid en stimuleerden het begrijpen en gebruiken van taal.

Felice Tubée

Felice Tubée

SBO de Lings

In de klas

De prentenboeken kunnen klassikaal worden gebruikt door leerkrachten in (S)BO. Hierbij wordt voorgelezen uit het originele prentenboek, terwijl het kind of de kinderen die dit nodig hebben het tactiele prentenboek gebruiken om mee te bladeren.  Door de voelbare texturen, het voorwerp en zwartletters kunnen zij écht meedoen. De leeswijzer kan voor de gehele klas worden gebruikt. In de leeswijzer wordt onder andere stilgestaan bij bepaalde uitdrukkingen en de houding van personages in het prentenboek. De leeswijzer geeft een uitgebreide introductie voor diegenen die niet zo bekend zijn met voorlezen aan deze doelgroep. Daarnaast biedt de leeswijzer bij iedere bladzijde uit het prentenboek extra suggesties over lichaamstaal, beeldtaal en figuurlijk taalgebruik.

De methode van PrentenboekenPlus blijkt een goede hulpbron voor leerkrachten en logopedisten in het speciaal en regulier onderwijs. Uit de enthousiaste gebruikerservaringen blijkt dat de methode uitermate geschikt is om de communicatie- en taalvaardigheden van een leerling te verbeteren.

Een-op-een begeleiding of small-group sessies

In een kleine groep of individuele begeleiding functioneert de leeswijzer als leidraad en kan direct naast of in samenwerking met het behandelplan worden gebruikt. De leeswijzer biedt handvatten voor interne, ambulant of persoonlijke begeleiders, logopedisten, fysiotherapeuten of ‘remedial teachers’ en wordt ingezet om kinderen te trainen in hun taalbegrip. In de leeswijzer wordt voornamelijk stilgestaan bij het ontlokken van communicatie en taalbegrip. De leeswijzer bevordert op een unieke manier het voeren van een inhoudelijk gesprek.

Hierbij valt te denken aan het voorspellen van de afloop van een verhaal of het bespreken van synoniemen of gezegdes en het herkennen van emoties. Daarbij is niet alleen aandacht voor de tekst, maar ook de tactiel gemaakte illustraties worden betrokken. Uit een tekening kan immers ook een hoop informatie worden afgeleid. Door de wisselwerking tussen tekst en illustraties mee te nemen in de leeswijzer biedt één prentenboek volop mogelijkheden om ingezet te worden in het onderwijs. Op die manier kan op een plezierige en ongedwongen manier worden gewerkt aan de communicatieve vaardigheden en wordt kennis van de taal vergroot.

Onze ervaringen met prentenboek zijn erg positief. Ook voor kinderen met een vertraagde spraak- taalontwikkeling, taalachterstand of TOS. De grote prenten en het voelen van de afbeeldingen (Sensorische Informatieverwerking) zorgen ervoor dat de leerlingen beter betrokken blijven bij het verhaal. Ook de knuffel in de doos zorgt voor leuke extra mogelijkheden en interactie.

We hebben inmiddels het pakket van Moppereend ontvangen en zijn erg benieuwd naar de andere titels.

Brechje te Braake

Brechje te Braake

Wilderhof

Een brede doelgroep

Onze prentenboeken zijn een groot succes in het onderwijs bij kinderen met autisme, ADHD, ADD, TOS en/of communicatieve, auditieve en visuele beperkingen. De prentenboeken van PrentenboekenPlus helpen kinderen bij het (verder) ontwikkelen van taalbegrip, context en sociale vaardigheden.

De prentenboeken zijn voorzien van braille, maar dat houdt niet in dat de prentenboeken alleen geschikt zijn voor kinderen met een visuele beperking. De illustraties worden met voelbare lijnen gemaakt en geven door de textuur weer wat er op de pagina te zien is. Hierdoor worden ook kinderen met een taalachterstand gestimuleerd om over het verhaal te praten.

Weer meedoen in de klas

Kinderen die buiten deze regelingen vallen zijn dus aangewezen op de opmerkzaamheid van een leerkracht, inclusieve gedachte in de school of opmerkzame ouders die tijdig hulp inschakelen.

De praktijk leert echter dat dit vaak te laat gesignaleerd wordt, waardoor er al sprake is van een achterstand. PrentenboekenPlus biedt door toepassing van onze bewerkte tactiele prentenboeken en bijbehorende leeswijzer een handvat waardoor het weer mogelijk wordt voor het kind om gewoon mee te doen met de rest van de klas.

Weer Samen Naar School

Weer Samen Naar School biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een beperking op een reguliere basisschool. Een zeer nobel streven dat we ten zeerste aanmoedigen als schoolvoorbeeld van inclusiviteit in het onderwijs.

PrentenboekenPlus is uitermate geschikt als lesvorm om klassikaal onderwijs te bieden, terwijl het kind (of kinderen) in de klas een eigen tactiel prentenboek heeft en zodoende dus zeer goed deel kan nemen aan het onderwijs. Daardoor voelt hij of zij zich ook echt onderdeel van de klas.