Algemene voorwaarden Stichting PrentenboekenPlus

De bepalingen in dit reglement zijn bindend voor alle leden van Stichting PrentenboekenPlus.

 

1 Algemene bepalingen

1.1 Het lenen van prentenboekensets geschiedt uitsluitend aan ingeschreven leden. Scholen en (paramedische) zorginstellingen kunnen zich als lid inschrijven.

1.2 PrentenboekenPlus is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners. Dit wordt nageleefd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.3 Op de (uitvoering van) de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.4 Eventuele geschillen tussen Stichting Prentenboekenplus en het lid uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden of de uitvoering daarvan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant, voor zover de kantonrechter niet exclusief bevoegd is.

1.5 Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 

2 Lidmaatschap

2.1 Een aankomend lid kan zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website.

2.2 Een medewerker van een school of instelling kan zich aanmelden voor het lidmaatschap indien de deze daartoe toestemming heeft van de directie, de directie blijft desondanks verantwoordelijk voor het niet of niet tijdig retourneren van de materialen.

2.3 Het jaarlidmaatschap wordt na het verstrijken van het eerste jaar stilzwijgend omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd.

2.4 De contributie wordt aan het begin van ieder schooljaar in rekening gebracht. Een schooljaar loopt van 1 augustus van ene jaar tot 1 augustus van het daaropvolgende jaar.

2.5 Een school of instelling kan zich tussentijds aanmelden. Het lidmaatschap wordt voor de resterende kwartalen in rekening gebracht.

2.6 Het jaarlidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd tenzij voor 1 juli is opgezegd.

2.7 Het lidmaatschap kan beëindigd worden door dit per email of schriftelijk door te geven aan Stichting PrentenboekenPlus.

2.8 Wijziging van het abonnementsgeld wordt uiterlijk 1 juni voor het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.

2.9 Het lidmaatschap is verbonden aan de school of instelling en niet overdraagbaar aan derden; het is niet toegestaan geleende materialen aan derden uit te lenen.

2.10 Het lid is verantwoordelijk voor het behouden in goede staat van de geleende materialen en het lid is aansprakelijk voor eventuele kosten.

2.11 Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid gehouden alle verplichtingen na te komen die uit het lidmaatschap voortvloeien.

2.12 Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging van het lid, of door definitieve ontzegging van de diensten van Stichting PrentenboekenPlus.

2.13 Wanneer het lid online een lidmaatschap afsluit bij Stichting PrentenboekenPlus heeft het lid een bedenktermijn van 14 dagen. De bedenktermijn gaat in op de dag dat je het digitale aanmeldformulier hebt ingediend. Binnen de termijn van 14 dagen kan het lid de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden door een e-mail te sturen naar info@PrentenboekenPlus.nl. Vergeet niet hierin de naam van de school of de instelling, de contactpersoon en het adres te vermelden. Het risico voor het juist en tijdig ontbinden van het afgesloten lidmaatschap ligt bij het lid.

 

3 Lenen

3.1 Na de proefperiode van 14 dagen, kan er alleen na betaling van contributie geleend worden.

3.2 Indien de eerste prentenboekenset niet binnen de proefperiode wordt geretourneerd, gaat men akkoord met een betaald lidmaatschap.

3.3 Via het CRM-systeem wordt bekeken welke boeken verstuurd kunnen worden. Voorkeuren kunnen doorgegeven worden. De leden ontvangen een email als een pakket op de post gaat. Wanneer na een week geen melding van de school of instelling is ontvangen dat het boek niet is binnengekomen, gaat PrentenboekenPlus ervan uit dat het boek in goede orde is ontvangen. PrentenboekenPlus is na het verstrijken van deze termijn gevrijwaard van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

3.4 De leentermijn van materialen is gekoppeld aan de schoolvakanties.

3.5 Leden ontvangen viermaal per jaar een set die zij voor langere tijd mogen lenen, het voorgenomen uitleningsschema is als volgt:

Boek ontvangen na Retourneren voor
Zomervakantie Herfstvakantie
Herfstvakantie Kerstvakantie
Kerstvakantie Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie Zomervakantie

3.6 De leentermijn van een prentenboekenset kan verlengd worden. Dit kan aangevraagd worden via info@PrentenboekenPlus.nl. De maximale verlenging van de uitleentermijn is drie maanden tenzij het zomervakantie wordt.

3.7 Voor de zomervakantie moeten alle materialen geretourneerd zijn.

3.8 Een pakket kan langer dan één periode geleend worden. Hiervoor wordt een vergoeding van € 12,50 excl. BTW in rekening gebracht.

3.9 Indien het lid de materialen na twee herinneringen nog niet geretourneerd heeft en de bij 3.7 gefactureerde vergoeding niet betaald heeft, ontvangt de lener een factuur waarop de kosten van de geleende prentenboekenset en administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.10 De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging die bij het terugbrengen geconstateerd wordt. Indien de geleende prentenboekensets als gevolg van de beschadiging en/of verontreiniging moeten worden vervangen, zullen de vervangingskosten tegen kostprijs, inclusief administratiekosten, bij de lener in rekening worden gebracht.

3.11 Retourneren van boeken met braille is volgens de postwet kosteloos, indien het lid hier geen gebruik van maakt, zijn de portokosten voor rekening van het lid.

3.12 Bij het niet voldoen van de in 3.7, 3.8 en 3.9 genoemde vergoedingen wordt het lidmaatschap opgezegd door Stichting PrentenboekenPlus. Deze blokkade vervalt op het moment dat het lid betaalt.

3.13 Het lid is aansprakelijk voor alle kosten (waarin begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) die PrentenboekenPlus maakt wegens het niet of niet tijdig inleveren, beschadigen, verloren gaan of ophalen van het geleende materiaal.

 

Geldigheid van de Algemene voorwaarden

4.1 Wijziging van de Algemene voorwaarden is voorbehouden.

4.2 Wijziging van de Algemene voorwaarden geschiedt door het bestuur van Stichting PrentenboekenPlus.

4.3 Ingeval van ingrijpende wijziging van de Algemene voorwaarden wordt een aankondiging hierover tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging op een duidelijke plaats op de website van Stichting PrentenboekenPlus bekendgemaakt en via email aan de leden.

4.4 Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd.

4.5 Tot de Algemene voorwaarden wordt gewijzigd, blijven deze voorwaarden geldig, tenzij wettelijke maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken.

4.6 In alle gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting PrentenboekenPlus.