Privacyverklaring

Stichting PrentenboekenPlus respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): www.PrentenboekenPlus.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting PrentenboekenPlus, gevestigd te Bolwerk 1, 4844 BR Terheijden, kvk-nummer: 63825643.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Stichting PrentenboekenPlus en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Info@PrentenboekenPlus.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële en niet-commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven
U kunt (commerciële) aanbiedingen en nieuwsbrieven krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Info@PrentenboekenPlus.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: C. Versteegh, Info@PrentenboekenPlus.nl.

 

Artikel 15 – TOPboek 3.0 App
Stichting PrentenboekenPlus heeft TOPboek 3.0 als een gratis app. Deze service wordt kosteloos aangeboden door Stichting PrentenboekenPlus en is bedoeld om zo te gebruiken.
Deze pagina stelt u op de hoogte van de persoonlijke informatie die wordt gebruikt als u van plan ben van deze service gebruik te maken.
Als u van onze service gebruikt maakt stemt u er mee in dat gegevens worden verzameld en gebruikt zoals hier omschreven staat. Het verzamelen van gegevens vind slechts plaats te behoeve van de service. Wij zullen uw gegevens niet met een derde partij delen, tenzij vermeld in deze Privacyverklaring.

 

Informatie verzameling en gebruik
Deze app verzamelt geen gegevens van u.
Link naar privacy policy van derde partijen, welke gebruikt worden voor en door de app

Google Play Services
Apple App Store

 

Log Data
We willen u informeren dat bij gebruik van onze service, bij het optreden van fouten, gegevens en informatie verzameld kan worden (door gebruik te maken van toepassingen van derden) op uw apparaat, zogenaamde Log Data. Deze Log Data kan informatie bevatten zoals uw Internet Protocol (“IP”) adres, apparaat name, operating system versie, en de configuratie van de app zoals u deze gebruikte, tijdstip en datum van het gebruik van onze service en andere statistieken.

 

Cookies
Cookies zijn kleine gegevensbestanden welke worden gebruikt als algemeen toegepaste anonieme unieke kenmerken. Deze worden door uw browser opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.
Deze service maakt geen expliciet gebruik van “cookies”. Het is echter mogelijk dat code en bibliotheken van derde partijen gebruikt worden welke wel gebruik maken van “cookies” om hun service te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om gebruik van deze cookies te accepteren of weigeren en geïnformeerd te worden wanneer een cookie naar uw apparaat wordt gestuurd. Als u besluit cookies te weigeren kan dit van invloed zijn op de juiste werking van sommige delen van de app.

 

Service Providers
Wij maken gebruik van derde partijen om de volgende redenen:
Het aanbieden van onze service;
Het onderhoud op onze service; of
Ons te helpen met het analyseren van het gebruik van onze service.
We willen u er op wijzen dat indien u gebruik maakt van deze services, derde partijen toegang kunnen hebben tot uw persoonlijke informatie, niet anders dan noodzakelijk om deze taken uit te voeren. Zij zijn verplicht deze informatie niet te delen met anderen, of deze voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Veiligheid
We waarderen uw vertrouwen in ons, en doen alle gebruikelijke moeite misbruik van uw gegevens te voorkomen. Wij kunnen geen 100% veiligheid garanderen, omdat gebruik van het internet of elektronische opslag in zichzelf nooit 100% zeker te beveiligen is.

 

Links naar andere sites
Deze service bevat geen links naar andere sites.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring
We kunnen mogelijk zo nu en dan onze privacyverklaring aanpassen. Wij adviseren u regelmatig deze pagina te bezoeken. Wijzigingen gaan per direct in naar publicatie.

 

Contact gegevens
Als u vragen hebt over onze privacyverklaring, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via Info@PrentenboekenPlus.nl.